Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm Quý I năm 2023

Thứ năm - 23/02/2023 20:52
Ngày 7/2, Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 61/TB-TNMT về Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại cuộc họp giao ban công tác Lãnh đạo Bộ tháng 02 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý I năm 2023.

Đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị quán triệt, chỉ đạo các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nêu cao tinh thần đổi mới, sáng tạo trong triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 03-CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2023 của Bộ và các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chủ động nắm bắt, phản ứng chính sách kịp thời để giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn; đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội...

Về xây dựng thể chế, chính sách, pháp luật, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà yêu cầu:  Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức lập kế hoạch, đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Các đơn vị quản lý nhà nước về đất đai tập trung triển khai nhiệm vụ tại Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ; đôn đốc các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện Kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), cập nhật, tổng hợp tiến độ, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 17/TB-VPCP ngày 29/01/2023. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có liên quan đến đất đai để đảm bảo đồng bộ, thống nhất với dự án Luật đất đai (sửa đổi).

Vụ Đất đai khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa chỉ đạo các đơn vị liên quan, chủ động phối hợp với Bộ Xây dựng rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.

Vụ Pháp chế phối hợp với các đơn vị theo dõi, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật mà Bộ đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Chủ động thực hiện sớm các quy trình, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo Chương trình công tác năm 2023 theo quy định, bảo đảm tiến độ.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà yêu cầu Vụ Tổ chức cán bộ khẩn trương phối hợp với đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các Quyết định: quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn; Danh sách đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ; Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị xây dựng vị trí việc làm; đề xuất giao biên chế, số lượng người làm việc cho các đơn vị; thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo yêu cầu chung của Bộ; phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính và Tổng cục Khí tượng Thủy văn khẩn trương đề xuất giải pháp, giải quyết ngay những vướng mắc trong việc đảm bảo chế độ chính sách cho viên chức và người lao động thuộc các đơn vị đang trong quá trình kiện toàn, báo cáo Bộ trưởng trước ngày 15/02/2023.

Vụ Kế hoạch - Tài chính hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, căn cứ thông báo phân bổ dự toán ngân sách được giao, thực hiện rà soát nhiệm vụ chi trên cơ sở các nhiệm vụ chi trong Kế hoạch và dự toán NSNN năm 2023 đã được Bộ tổng hợp để ưu tiên phân khai dự toán cho các nhiệm vụ kết thúc, nhiệm vụ chuyển tiếp trọng tâm phải hoàn thành và nhiệm vụ cấp bách, quan trong phát sinh phải triển khai trong năm 2023; hướng dẫn các đơn vị đề xuất các đề án, nhiệm vụ chuyên môn để thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng Luật địa chất và khoáng sản; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI.

Thanh tra Bộ khẩn trương hoàn thiện, trình Bộ trưởng ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023. Thanh tra Bộ và các đơn vị quản lý nhà nước chuyên ngành căn cứ Luật Thanh tra (sửa đổi), nghiên cứu, đề xuất các cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành đối với các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ trong dự thảo Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật.

Các đơn vị tập trung, phối hợp với Văn phòng Ban Cán sự đảng, Thanh tra Bộ và Vụ Kế hoạch - Tài chính tổ chức thực hiện kế hoạch khắc phục các nội dung theo kết luận, kiến nghị của các Đoàn Kiểm tra, Giám sát của Trung ương và các Kết luận thanh tra, kiểm toán. Giao Thanh tra Bộ phối hợp với Văn phòng Ban Cán sự đảng theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ.

Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường tổ chức rà soát, đánh giá hiệu quả các đề án, dự án về công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Phối hợp với Bộ Công an, tiếp cận sớm việc triển khai dự án xây dựng Trung tâm Cơ sở dữ liệu quốc gia, trong đó, sớm đề xuất việc xây dựng, tích hợp cơ sở dữ liệu của ngành trong tổng thể Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Các đơn vị trực thuộc Bộ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo đáp ứng phục vụ các công tác quản lý nhà nước, nhiệm vụ chuyên môn ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ. Thực hiện đăng tải thông tin giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của các đơn vị và hoạt động của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo đơn vị bằng tiếng Anh lên Cổng thông tin điện tử của Bộ và của các đơn vị trực thuộc Bộ.

Vụ Hợp tác quốc tế theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế trên cơ sở các nhiệm vụ xây dựng chính sách, pháp luật và chuyên môn, nghiệp vụ đang ưu tiên triển khai, trong đó tập trung huy động nguồn lực từ các đối tác quốc tế để hỗ trợ xây dựng các dự án Luật, gồm: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Địa chất và Khoáng sản; Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

Một số nhiệm vụ cụ thể đối với các lĩnh vực quản lý chuyên ngành

Về lĩnh vực quản lý đất đai: Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà giao Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất tập trung chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức thẩm định kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 cấp tỉnh và quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (theo Nghị quyết số 85/NQ-CP của Chính phủ). Chủ động nắm bắt, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ đối với các vụ việc giám định tư pháp và định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

Vụ Đất đai phối hợp với Vụ Pháp chế và Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường đẩy mạnh công tác truyền thông về những vấn đề lớn cần hoàn thiện trong chủ trương, chính sách, pháp luật về đất đai.

Về Lĩnh vực môi trường: Vụ Môi trường khẩn trương hoàn thành các tiêu chuẩn, quy chuẩn bảo đảm thực thi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Nắm bắt kịp thời những vướng mắc từ thực tiễn do quy định của các văn bản pháp luật để đề xuất sửa đổi, hoàn thiện. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan của Văn phòng Chính phủ để hoàn thiện dự thảo Quy hoạch bảo vệ môi trường thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường đẩy mạnh việc triển khai các dự án thí điểm về thu gom, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn tại các địa phương có điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khác nhau, trên cơ sở đó nhân rộng cho các địa phương có điều kiện tương tự. Tập trung triển khai Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí.

Về Lĩnh vực địa chất và khoáng sản: Cục Khoáng sản Việt Nam khẩn trương tổ chức xây dựng Hồ sơ xây dựng Luật Địa chất và Khoáng sản; Nghị định sửa các Nghị định thi hành Luật Khoáng sản, tập trung tháo gỡ kịp thời các nội dung vướng mắc đặc biệt đối với việc cấp phép mỏ VLXD đáp ứng nhu cầu của các dự án trọng điểm quốc gia. Thực hiện khoanh định các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia; triển khai thực có hiệu quả dự án “Đánh giá tài nguyên khoáng sản, phục vụ khai thác cát biển, đáp ứng nhu cầu san lấp các dự án đường cao tốc và hạ tầng giao thông, đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long” đảm bảo an toàn và tiến độ để kịp thời cung cấp nguồn VLXD cát biển cho các dự án đường cao tốc vùng đồng bằng Sông Cửu long; rà soát rút ngắn thời gian cấp phép mỏ Vật liệu xây dựng.

Cục Địa chất Việt Nam tập trung hoàn thiện các nhiệm vụ: Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Về Lĩnh vực biển và hải đảo: Cục Biển và Hải đảo Việt Nam thực hiện đánh giá và tham mưu cho lãnh đạo bộ về tiến độ thực hiện và khả năng hoàn thành trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Quy hoạch không gian biển quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tập trung hoàn thiện Quy hoạch tổng thể khai thác sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Tập trung tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030. Tổ chức làm việc với các Bộ, ngành có liên quan để tháo gỡ những vướng mắc trong việc cấp phép cho các tổ chức tiến hành khảo sát tiềm năng phát triển điện gió ngoài khơi; giải quyết các vướng mắc liên uan đến hồ sơ, thủ tục và uy định đối với hoạt động nạo vét duy tu khu nước trước bến cảng biển.

Về Lĩnh vực khí tượng thủy văn: Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn tập trung hoàn thiện Quy hoạch mạng lưới trạm KTTV quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đề án hiện đại hóa ngành khí tượng thủy văn đến năm 2025 và thời kỳ 2026 - 2030; triển khai Chiến lược phát triển ngành KTTV giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045. Tiếp tục triển khai Đề án tổng thể quản lý thông tin - cảnh báo sớm trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét khu vực miền núi và trung du.

Về Lĩnh vực quản lý tài nguyên nước: Cục Quản lý tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Viện Khoa học tài nguyên nước theo phân công, tổ chức triển khai xây dựng Quy hoạch tổng hợp các lưu vực sông: Đồng Nai, Mã, Hương. Tổ chức thực hiện Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các Quy hoạch tổng hợp Bằng Giang - Kỳ Cùng, sông Sê San - Srêpốk; các quy hoạch lưu vực sông Hồng - Thái Bình, Cửu Long sau khi được phê duyệt. Hoàn thiện Kế hoạch chi tiết và hướng dẫn thực hiện Đề án tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, giai đoạn đến năm 2025; triển khai thực hiện Nghị định 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.

Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam xây dựng, trình Bộ Đề án tham dự Hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mê Công quốc tế lần thứ tư.

Về Lĩnh vực biến đổi khí hậu: Cục Biến đổi khí hậu tập trung xây dựng trình kế hoạch triển khai thực hiện Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả COP26; Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu và Đóng góp do quốc gia tự quyết định; Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030. Xây dựng Kế hoạch huy động nguồn lực triển khai thực hiện JETP; Kế hoạch quốc gia về quản lý, loại trừ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát; xây dựng Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (cập nhật); Đề án tổ chức Phiên họp lần thứ 8 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước. Tham mưu xây dựng quy định về quản lý tín chỉ các-bon tại Việt Nam.

Nguồn tin: botruong.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây