Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021- 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong lĩnh vực môi trường

Thứ ba - 23/11/2021 21:14
Ngày 16/11, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường đã ký ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị 19/CTTTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021- 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong lĩnh vực môi trường (gọi tắt là Kế hoạch).

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là nhằm phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện tốt, hiệu quả Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 04/KH-BTNMT ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, thủ trưởng các đơn vị, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp trong tổ chức phát động, thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, nội dung về bảo vệ môi trường theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.


Phát huy sức mạnh tổng hợp của các đơn vị và người lao động thuộc Tổng cục Môi trường trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, làm cho thi đua thực sự trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng, ý thức tự giác, trách nhiệm và việc làm thường xuyên hằng ngày của mỗi đơn vị, cá nhân, tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Tổng cục.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các đơn vị xác định rõ các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp chủ yếu nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TTg, phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong tổ chức phong trào thi đua và đề xuất, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

Để thực hiện hoàn thành các mục đích đề ra, Kế hoạch đề ra sáu nhóm nội dung, giải pháp, bao gồm tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nội dung Chỉ thị số 19/CT-TTg, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng" đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng.


Hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động như: phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"; “Thực hiện chuyển đổi số quốc gia"; “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19"… Thi đua toàn diện trên các lĩnh vực theo Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; các phong trào thi đua yêu nước do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động: Phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển" giai đoạn 2020- 2025; “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới toàn diện để phát triển" năm 2021 và Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19" bằng các nội dung, việc làm, hành động thiết thực gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức các phong trào thi đua. 

Đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm trong đổi mới phương thức tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025. Coi trọng các biện pháp nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu và các cán bộ chủ chốt, chủ động tự soi, tự sửa, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực. Đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức, phương thức tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt nhằm thúc đẩy, cổ vũ, lan tỏa mạnh mẽ các phong trào thi đua. 

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; các phong trào thi đua phải có mục tiêu, nội dung, tiêu chí rõ ràng, phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị; tạo chuyển biến và hiệu quả trong công tác khen thưởng, bảo đảm kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, khuyến khích, quan tâm đến các tập thể, cá nhân; tăng cường kiểm tra, giám sát có biện pháp cụ thể để chống các biểu hiện tiêu cực trong công tác khen thưởng; phát hiện, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, đặc biệt xuất sắc để phong trào thi đua và công tác khen thưởng thực sự trở thành động lực, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới. 

Đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, thủ trưởng đơn vị, của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp trong thi đua, khen thưởng; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quan tâm tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ. 

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thi đua, khen thưởng, đặc biệt là các nội dung liên quan đến quy trình, thủ tục, hồ sơ khen thưởng, công tác lưu trữ phục vụ tra cứu, cung cấp thông tin, thống kê, báo cáo về thi đua, khen thưởng. 

Về tổ chức thực hiện Kế hoạch, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường giao Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tổng cục chủ trì, phối hợp với các đơn vị hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc tổ chức thực hiện Kế hoạch. 

Các đơn vị trực thuộc Tổng cục căn cứ vào Kế hoạch và điều kiện thực tế, chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai bảo đảm thực hiện có hiệu quả Chỉ thịsố 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 04/KHBTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường đáp ứng mục đích, yêu cầu đề ra. 

Hằng năm khi tiến hành sơ, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng, các đơn vị cần gắn với kết quả thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg kịp thời rà soát, bổ sung biện pháp phù hợp để thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Chỉ thị./.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây