Ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thứ hai - 20/02/2023 04:13
Ngày 16/2, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ký Công văn số 807/BTNMT-VP ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cuộc họp giao ban Chương trình công tác và nhiệm vụ trọng tâm Quý I/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trên cơ sở triển khai các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; Chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, Bộ ban hành Chương trình công tác năm 2023 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, năm 2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xây dựng 43 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có 24 đề án, văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 21 văn bản, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng. Đồng thời xây dựng 04 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường thuộc các lĩnh vực Đo đạc bản đồ, khí tượng thủy văn. Đặc biệt trong năm 2023, Bộ xây dựng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 03 dự án Luật quan trọng: Dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Địa chất và Khoáng sản.

Các đề án, văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

24 đề án, văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 2023 gồm:

Về lĩnh vực đất đai: Dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi; Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Về lĩnh vực Môi trường: Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành môi trường đến năm 2030; Chương trình quốc gia về bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch hành động quốc gia về thực hiện kinh tế tuần hoàn.

Về lĩnh vực địa chất và khoáng sản: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết Luật Khoáng sản; Luật Địa chất và Khoáng sản.

Về lĩnh vực Khí tượng thủy văn: Đề án hiện đại hóa ngành khí tượng thủy văn đến năm 2025; Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị định thay thế Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn.

Về lĩnh vực Biển và Hải đảo: Quy hoạch tổng thể khai thác sử dụng bề vững tài nguyên vùng bờ giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch không gian biển quốc gia.

Về lĩnh vực tài nguyên nước: Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Quy hoạch tổng hợp các lưu vực sông Mã thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch tổng hợp các lưu vực sông Hương thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Xây dựng Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Đồng Nai thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Về Lĩnh vực Biến đổi khí hậu: Đề án tổ chức Phiên họp lần thứ 8 Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước; Đề án triển khai tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP); Quyết định ban hành Kế hoạch quốc gia về quản lý, loại trừ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát; Quyết định ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (cập nhật); Quyết định của Bộ trưởng Bộ TNMT về việc ban hành kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực chất thải.

Các văn bản, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng

21 văn bản, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng trong năm 2023 gồm:

Lĩnh vực môi trường: Thông tư quy định về ủy quyền cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế thực hiện thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường;

Lĩnh vực khí tượng thủy văn: Thông tư thay thế Thông tư số 30/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin dữ liệu KTTV đối với trạm KTTV chuyên dùng; Thông tư thay thế Thông tư số 45/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra khảo sát khí tượng thủy văn; Thông tư thay thế Thông tư số 70/2015/TT-BTNMT ngày 23/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn tự động; Thông tư thay thế Thông tư số 40/2016/TT-BTNMT ngày 19/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường.

Lĩnh vực biển và hải đảo: Thông tư hướng dẫn điều tra, đánh giá, xác định thiệt hại và lập hồ sơ bồi thường thiệt hại về môi trường do dầu tràn.

Lĩnh vực biến đổi khí hậu: Thông tư hướng dẫn lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch; Thông tư thay thế Thông tư số 17/2015/TT-BTNMT ngày 06/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc xây dựng và thực hiện dự án theo Cơ chế tín chỉ chung trong khuôn khổ hợp tác về tăng trưởng các-bon thấp giữa Việt Nam và Nhật Bản; Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thu gom, vận chuyển, lưu giữ, tái chế, tái sử dụng và xử lý các chất được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal; Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm kê khí nhà kính; đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính lĩnh vực chất thải.

Lĩnh vực đo đạc và bản đồ: Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000; Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000; Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:250.000; Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000; Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:250.000, 1:500.000, 1:1000.000

Lĩnh vực viễn thám: Thông tư quy định kỹ thuật giám sát ngập lụt bằng công nghệ viễn thám; Thông tư quy định kỹ thuật giám sát tình hình khai thác khoáng sản bằng công nghệ viễn thám; Thông tư quy định kỹ thuật giám sát mực nước lưu vực sông ngoài biên giới bằng công nghệ viễn thám; Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia xây dựng bộ dữ liệu tính toán phát thải các-bon sử dụng tư liệu viễn thám

Lĩnh vực khác: Thông tư quy định công tác thi đua khen thưởng của ngành tài nguyên và môi trường; Thông tư quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường;  

Trong năm 2023, sẽ xây dựng 04 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường thuộc các lĩnh vực Đo đạc bản đồ, khí tượng thủy văn gồm: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình thành lập bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000 từ cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ hành chính; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đánh giá chất lượng dự báo khí tượng thủy văn.

Chi tiết nội dung Chương trình công tác xem tại đây.

Nguồn tin: botruong.monre.gov.vn/tin-tuc/chi-dao-dieu-hanh/ban-hanh-chuong-trinh-cong-tac-nam-2023-cua-bo-tai-nguyen-va-moi-truong-11049

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây