Phòng Phân tích môi trường, Dioxin và Độc chất

Thứ bảy - 08/01/2022 00:51

 

A. Vị trí và chức năng
Phòng Phân tích môi trường, Dioxin và Độc chất (sau đây gọi là Phòng) là tổ chức thuộc Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam (sau đây gọi là Trung tâm) có chức năng giúp Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam (sau đây gọi là Giám đốc) tổ chức, thực hiện các hoạt động phân tích môi trường, phân tích dioxin, độc chất và các nhiệm vụ khác trong khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.
B. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Tham gia xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm của Trung tâm; chương trình, đề án, dự án liên tỉnh, vùng và quốc gia về hoạt động quan trắc môi trường và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Tham gia xây dựng quy hoạch tổng thể hệ thống quan trắc môi trường quốc gia và tổ chức thực hiện quy hoạch trên địa bàn các tỉnh miền Nam.
3. Tham gia thực hiện chương trình quan trắc môi trường sông và hồ liên tỉnh, biển, vùng kinh tế trọng điểm, các khu vực có tính chất liên vùng, liên tỉnh, môi trường xuyên biên giới và môi trường tại các vùng có tính đặc thù trên địa bàn các tỉnh miền Nam; các chương trình quan trắc môi trường phục vụ công tác quản lý nhà nước của Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường theo phân công của Giám đốc; phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình quan trắc môi trường khác theo quy định.
4. Đầu mối phối hợp thực hiện các chương trình thử nghiệm thành thạo trong quan trắc môi trường trên phạm vi cả nước.
5. Tham gia các mạng lưới quan trắc, giám sát môi trường, diễn đàn hợp tác về môi trường khu vực và quốc tế theo phân công của Giám đốc.
6. Tham gia hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và hỗ trợ kỹ thuật về lĩnh vực phân tích môi trường; tham gia hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá hoạt động phân tích môi trường theo phân công của Giám đốc.
7. Tham gia xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt đối với sông, hồ liên tỉnh có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường.
8. Tham gia hướng dẫn, kiểm tra công tác quan trắc và quản lý khí thải, nước thải, chất thải rắn theo phân công của Giám đốc.
9, Đầu mối thực hiện đánh giá sự phù hợp đối với chất ô nhiễm khó phân hủy và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô nhiễm khó phân hủy; tham gia kiểm soát nguồn phát sinh các chất ô nhiễm khó phân hủy.
10. Tham gia hướng dẫn và thực hiện việc kiểm soát về đo lường, kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các thiết bị quan trắc môi trường, các phương tiện đo và chuẩn đo lường theo phân công của Giám đốc.
11. Tham gia thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường của các tổ chức trên địa bàn các tỉnh miền Nam theo phân công của Giám đốc.
12. Tham gia xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia, báo cáo chuyên đề về môi trường và các báo cáo môi trường khác theo sự phân công của Giám đốc.
13. Tham gia xây dựng bộ chỉ tiêu thống kê môi trường của ngành tài nguyên và môi trường, thực hiện thu thập các chỉ tiêu thống kê về môi trường.
14. Tham gia hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện công tác điều tra, kiểm kê, thống kê nguồn thải, nguồn ô nhiễm trên địa bàn các tỉnh miền Nam.
15. Tham gia thực hiện các chương trình, đề án, dự án, đề tài khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế về quan trắc môi trường theo phân công của Giám đốc.
16. Đầu mối tham gia xây dựng quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, quy trình kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật và các văn bản liên quan đến hoạt động quan trắc môi trường theo phân công của Giám đốc.
17. Phối hợp tham gia thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về môi trường theo sự phân công của Giám đốc.
18. Tham gia thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật, theo chương trình, kế hoạch của Trung tâm.
19. Quản lý viên chức, người lao động và tài sản thuộc Phòng theo quy định.
20. Tham gia thực hiện thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công.
21. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây