Ủy ban sông Mê Công Việt Nam lấy ý kiến góp ý về các Dự thảo Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Sê San và Srêpôk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ hai - 16/08/2021 06:45

Thực hiện quy định trong Luật Tài nguyên nước về lấy ý kiến tổ chức lưu vực sông về các quy hoạch tài nguyên nước, ngày 11 tháng 8 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi các văn bản số 4917/BTNMT-TNNQG và 4918/BTNMT-TNNQG tới Ủy ban sông Mê Công Việt Nam để lấy ý kiến góp ý của Ủy ban các Dự thảo Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Sê San và Srêpôk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam và Tiểu ban lưu vực sông Sê San và Srêpôk, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam đã chuẩn bị ý kiến góp ý của Ủy ban trong một Dự thảo “Báo cáo đánh giá cho các Quy hoạch Tổng hợp lưu vực sông Sê San và Srêpôk, đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Các ý kiến góp ý này chủ yếu dựa trên các yêu cầu trong Thông tư 04/2020/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh, và từ các bài học và kinh nghiệm hợp tác quản lý lưu vực sông quốc tế trong khuôn khổ hợp tác của Ủy hội sông Mê Công quốc tế.

Ảnh giao diện website Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam

Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam xin gửi tới Quý Cơ quan và các chuyên gia tham gia trong hợp tác Mê Công bản “Dự thảo Báo cáo đánh giá cho các Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Sê San và Srêpôk” để lấy ý kiến. Dự thảo báo cáo và các tài liệu có liên quan có thể tải về bằng cách chọn các đường dẫn tương ứng như sau: http://vnmc.gov.vn/
Ý kiến góp ý đề nghị gửi về Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam trước ngày 25 tháng 8 năm 2021.

Một góc lưu vực sông Sê San

Ủy ban sông Mê Công Việt Nam


Được thành lập từ năm 1978, Ủy ban sông Mê Công Việt Nam là cơ quan tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, quản lý hoạt động hợp tác với Ủy hội sông Mê Công quốc tế nhằm phát triển, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước và các tài nguyên khác liên quan trên toàn lưu vực sông Mê Công nói chung, vùng đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên thuộc lưu vực sông Mê Công nói riêng. Trong định hướng thúc đẩy thực hiện Luật Tài nguyên nước (2012) và tăng cường hợp tác hội nhập trong lưu vực sông Mê Công, ngày 08 tháng 5 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 619/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam (Quyết định số 619/QĐ-TTg) trong đó, giao Ủy ban đảm nhận thêm chức năng của tổ chức quản lý Lưu vực sông Cửu Long và Sê San - Srêpốk.

Một trong các nhiệm vụ quan trọng của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam trong Quyết định số 619/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam (Quyết định số 619/QĐ-TTg) nhằm thực hiện quy định trong Luật Tài nguyên nước là “Có ý kiến bằng văn bản, trước khi trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, đối với các quy hoạch tài nguyên nước tới cấp tỉnh, thành phố; quy hoạch chuyên ngành của các Bộ, ngành có khai thác, sử dụng tài nguyên nước (thủy lợi, thủy điện, cấp nước, giao thông đường thủy nội địa, thủy sản…) trên các Lưu vực sông Cửu Long và sông Sê San - Srêpốk”.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, Quy chế làm việc của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Quy chế hoạt động của Tiểu ban lưu vực sông Sê San và Srêpốk; các quy trình lấy ý kiến các Bộ ngành và địa phương trong các Quy chế làm việc của Chính phủ và các Bộ ngành, và kinh nghiệm tham vấn vùng của Ủy hội sông Mê Công quốc tế, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam sẽ xây dựng dự thảo Hướng dẫn lấy ý kiến về các hoạt động khai thác, sử dụng, quản lý và bảo vệ tài nguyên nước và tài nguyên liên quan trên lưu vực sông Mê Công, bao gồm cả các lưu vực sông Cửu Long và sông Sê San - Srêpốk, như quy định trong Quy chế làm việc của Ủy ban.

Trong khi chưa có Hướng dẫn lấy ý kiến nêu trên, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam sẽ áp dụng một quy trình lấy ý kiến cho các Dự thảo Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Sê San - Srêpốk bao gồm các bước như sau:

- Chuẩn bị Báo cáo đánh giá
Trên cơ sở bộ hồ sơ Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Sê San, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, là cơ quan giúp việc của Ủy ban và đồng thời cũng là cơ quan hỗ trợ các hoạt động của các Tiểu ban, sẽ chuẩn bị một Báo cáo đánh giá.

- Tổ chức các hội thảo tham vấn
Văn phòng Thường trực sẽ tổ chức các Hội thảo kỹ thuật nhằm lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức xã hội… về nội dung trong dự thảo Báo cáo đánh giá để bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện Báo cáo.

- Lấy ý kiến thành viên Tiểu ban
Căn cứ theo Quy chế làm việc của Tiểu ban lưu vực sông Sê San - Srêpốk, Văn phòng Thường trực sẽ gửi các thành viên Phiếu xin ý kiến về Báo cáo đánh giá, kèm theo hồ sơ Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Sê San và các văn bản có liên quan, theo hình thức điện tử trên Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử của Ủy ban. Ngoài ra, Báo cáo đánh cũng đồng thời sẽ được gửi cho các cơ quan kỹ thuật có liên quan trong mạng lưới cộng tác của Ủy ban, đưa lên trang thông tin điện tử chính thức của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức xã hội, cộng đồng có liên quan hoặc quan tâm đến quy hoạch này.

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các thành viên đối với hồ sơ Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Sê San, Văn phòng Thường trực tiếp thu hoặc giải trình các ý kiến thành viên Tiểu ban và tham khảo góp ý của các cơ quan, cộng đồng có liên quan và tổng hợp thành một văn bản góp ý của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam trình Lãnh đạo Ủy ban xem xét cho ý kiến chỉ đạo.

- Gửi ý kiến cho Bộ Tài nguyên và Môi trường
Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo và đồng ý của Lãnh đạo Ủy ban, văn bản góp ý chính thức của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, chuẩn bị trên cơ sở nội dung tổng hợp của Báo cáo đánh giá nói trên, sẽ được gửi cho Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây