Công văn số 478/BTNMT-VP Về việc Ban hành Chương trình công tác năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chủ nhật - 06/02/2022 21:45
Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ căn cứ Chương trình công tác này của Bộ và Chương trình hành động của Bộ triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ để xây dựng Chương trình công tác năm 2022 của đơn vị.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã  ký ban hành Chương trình công tác năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Theo đó, có 33 đề án, văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 23 văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng. Trong năm 2022 sẽ xây dựng 20 quy chuẩn ký thuật quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường thuộc các lĩnh vực Đo đạc bản đồ, Biến đổi khí hậu, Viễn thám, Môi trường, Đất đai, khí tượng thủy văn.

Về lĩnh vực đất đai: Dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện triển khai thực hiện Nghị quyết số 39/2021/QH15 ngày 13 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Đề án tháo gỡ khó khăn vướng mắc, giải phóng nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế, xã hội phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Về lĩnh vực Môi trường: Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch bảo vệ môi trường thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí môi trường và việc xác nhận đối với dự án được cấp tín dụng xanh, phát hành trái phiếu xanh.

Về lĩnh vực Biển và Hải đảo: Chiến lược khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch không gian biển quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch tổng thể khai thác sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ giai đoạn 2021 -2030 và tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết của Quốc hội về tăng cường nguồn lực đầu tư cho công tác điều tra cơ bản và quản lý tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển; Đề án xây dựng mạng lưới quan trắc, giám sát tài nguyên, môi trường biển quốc gia đến năm 2030; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển

Về lĩnh vực địa chất và khoáng sản: Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Khoáng sản (sửa đổi); Lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chiến lược khoáng sản đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Khoanh định khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia; Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 02/NQ-TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Về lĩnh vực Khí tượng thủy văn: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10- CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Lập Quy hoạch mạng lưới trạm KTTV quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đề án hiện đại hóa ngành khí tượng thủy văn đến năm 2025.

Về lĩnh vực tài nguyên nước: Đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 201/2013/NĐCP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước Cục Quản lý tài nguyên nước; Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng - Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Xây dựng, hoàn thiện báo cáo tài nguyên nước quốc gia (lần đầu).

Về Lĩnh vực Biến đổi khí hậu: Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp đột phá triển khai thỏa thuận tại COP 26 về biến đổi khí hậu; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050; Kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2030; Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030.

Vụ Tổ chức cán bộ: Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Các văn bản, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng

Lĩnh vực đất đai: Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 35/2017/TT-BTNMT quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc tài nguyên đất.

Lĩnh vực môi trường: Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quan trắc các thông số dioxin/furan trong nước thải, khí thải; Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường.

Lĩnh vực khí tượng thủy văn: Thông tư thay thế Thông tư số 05/2016/TTBTNMT ngày 13/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia; Thông tư thay thế Thông tư số 44/2017/TTBTNMT ngày 23/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về quan trắc ra đa thời tiết và ô-dôn - bức xạ cực tím; Thông tư thay thế Thông tư số 06/2016/TTBTNMT ngày 16/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Tổng cục Khí tượng thủy văn; Thông tư thay thế Thông tư số 36/2016/TTBTNMT ngày 08/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn

Lĩnh vực biển và hải đảo::Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ TN&MT quy định kỹ thuật về đánh giá chất nạo vét để nhận chìm ở biển và xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam .

Lĩnh vực địa chất và khoáng sản: Thông tư thay thế Thông tư số 51/2015/TTBTNMT ngày 26/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn nội dung thanh tra chuyên ngành khoáng sản Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam Vụ Pháp chế Trước tháng 8/2022 Trước ngày 20/10/2022 Trước ngày 20/11/2022.

Lĩnh vực biến đổi khí hậu: Thông tư quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải 

Lĩnh vực đo đạc và bản đồ: Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000; Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000; Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số bằng tàu bay không người lái phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 và bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000

Lĩnh vực viễn thám: Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia; Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1: 500.000, 1: 1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp

Lĩnh vực khác: Thông tư quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thông tư quy định Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành tài nguyên và môi trường ;Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức; danh mục và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi giữ chức vụ trong các đơn vị thuộc ngành tài nguyên và môi trường; Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thông tư hướng dẫn việc cho vay vốn, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, tài trợ, đồng tài trợ và hỗ trợ khác cho các hoạt động bảo vệ môi trường từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.

Trên cơ sở triển khai các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Chương trình công tác năm 2022 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, Bộ ban hành Chương trình công tác năm 2022 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ căn cứ Chương trình công tác năm 2022 của Bộ, Chương trình hành động của Bộ triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ để xây dựng Chương trình công tác năm 2022 của đơn vị. Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện Chương trình công tác của Bộ. Các đơn vị tập trung triển khai, xây dựng ngay các đề án, văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm hoàn thành đúng hạn đã đăng ký, định kỳ trước ngày 20 hằng tháng báo cáo tiến độ thực hiện để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.

Chi tiết nội dung Chương trình công tác, kèm theo 06 Phụ lục, xem tại đây,

PHỤ LỤC 01: DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN, VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2022 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
PHỤ LỤC 02: DANH MỤC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2022
PHỤ LỤC 03: DANH MỤC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2022
PHỤ LỤC 04: DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI KẾT THÚC, NGHIỆM THU NĂM 2022 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
PHỤ LỤC 05: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ KẾT THÚC NĂM 2022 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
PHỤ LỤC 06: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ KẾT THÚC NĂM 2022 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây