Trung tâm Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị môi trường

Thứ bảy - 01/01/2022 04:09

 


A. Vị trí và chức năng

Trung tâm Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị môi trường là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam, có chức năng kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị môi trường, tổ chức mua sắm tài sản và thực hiện các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực môi trường. Trung tâm có con dấu và được mở tài khoản ngân hàng theo quy định của pháp luật.

B. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Xây dựng và trình Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam (sau đây viết tắt là Trung tâm QTMTMN) kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm của Trung tâm; chương trình, dự án về việc phát triển Trung tâm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Đầu mối tham gia hướng dẫn và thực hiện việc kiểm soát về đo lường, kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các thiết bị quan trắc môi trường, các phương tiện đo và chuẩn đo lường; sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị, hệ thống quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn các tỉnh miền Nam.
3. Thực hiện các chương trình, đề án, dự án, đề tài khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế về kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị môi trường phương tiện đo và chuẩn đo lường; nghiên cứu, triển khai ứng dụng các phương pháp, công nghệ mới trong lĩnh vực về kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị môi trường, phương tiện đo và chuẩn đo lường.
4. Tổ chức lựa chọn nhà thầu, tổ chức mua sắm, sửa chữa tài sản, bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị dùng chung và chuyên dùng, công cụ, dụng cụ, vật tư tiêu hao và vật liệu phục vụ hoạt động chuyên môn của Trung tâm QTMTMN.
5. Phối hợp thực hiện rà soát, xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Trung tâm QTMTMN.
6. Đầu mối việc phối hợp, tham gia hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện công tác điều tra, kiểm kê, thống kê nguồn thải, nguồn ô nhiễm trên địa bàn các tỉnh miền Nam.
7. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về môi trường:
a) Đầu mối tổ chức thực hiện dịch vụ quan trắc hiện trường, phân tích môi trường, dioxin và độc chất, lập báo cáo quan trắc môi trường, báo cáo công tác bảo vệ môi trường;
b) Đầu mối tổ chức thực hiện dịch vụ về chương trình thử nghiệm thành thạo, phân tích đối chứng liên phòng;
c) Đánh giá chất lượng và vận hành hệ thống quan trắc tự động, liên tục; 
d) Kiểm soát về đo lường, kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo và chuẩn đo lường; chứng nhận, bảo dưỡng, bảo trì, vận hành, sửa chữa thiết bị, hệ thống quan trắc; chế tạo, cung cấp thiết bị và các chất chuẩn;
đ) Thông tin, dữ liệu môi trường, chỉ tiêu thống kê môi trường; ứng dụng công nghệ thông tin và mô hình hóa trong quan trắc và dự báo chất lượng môi trường; xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường các cấp;
e) Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá trong quan trắc môi trường;
g) Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế;
h) Tư vấn xây dựng các báo cáo môi trường khác, gồm có:
- Lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường, đăng ký môi trường, báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, hồ sơ vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và các giấy phép, giấy chứng nhận, xác nhận khác về môi trường theo quy định;
- Lập báo cáo dự án đầu tư trong lĩnh vực quan trắc, phân tích môi trường, kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị môi trường và quy hoạch quan trắc, bảo vệ môi trường; kế hoạch quản lý chất lượng môi trường theo quy định hiện hành; kế hoạch, chương trình cải thiện ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí; điều tra, đánh giá sức chịu tải, đánh giá hạn ngạch xả thải vào các thành phần môi trường, các lưu vực sông, hồ, biển; kế hoạch ứng phó sự cố môi trường, đổ bỏ chất thải; và các kế hoạch, chương trình liên quan khác đến môi trường;
i) Tổ chức tập huấn, đào tạo về lĩnh vực môi trường theo quy định hiện hành;
k) Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ môi trường khác theo quy định pháp luật.
8. Tham gia các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch liên quan đến hoạt động quan trắc môi trường theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm QTMTMN.
9. Thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật, theo chương trình, kế hoạch của Trung tâm QTMTMN.
10. Quản lý viên chức, người lao động và tài sản, kế hoạch, tài chính của Trung tâm theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Giám đốc Trung tâm QTMTMN.
11. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm QTMTMN.
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm QTMTMN phân công

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây